رده بندی آموزشگاه های شرکت کننده در مسابقات ورزشی ناحیه دو خرم آباد

مسابقات آموزشگاه های آموزش و پرورش ناحیه دو خرم آباد انتخابی تیم های اعزامی به مسابقات استانی در آبان و آذر برگزار گردید  رده بندی آموزشگاه های  به تفکیک بیشترین آمار تعداد  تیم هاشرکت کننده در این مسابقات در رده دختران به تفکیک مقطع تحصیلی به شرح ذیل می باشد.

مقطع ابتدایی

رده

آموزشگاه

نام و نام خانوادگی مدیر

نام و نام خانوادگی مربی

1

شهید رحیمی 2

ایران بازگیر

لیلا رحیمی

2

شهید اکبر نمازی 2

فتانه سپهوند

صبا درویشی

3

شهید عباس کامیاب2

فروزان میر نصوری

فاطمه حافظی

 مقطع راهنمایی دخترانه

رده

آموزشگاه

نام و نام خانوادگی مدیر

نام و نام خانوادگی مربی

1

ریحانه 2

مریم قاسمی

فریده جلدانی

2

ریحانه 1

فاطمه سعیدی

فرشته عمو زاده

3

شهید سمیه

فروغ صادقی

مریم مختوایی

 رده بندی مقطع متوسطه دخترانه

رده

آموزشگاه

نام و نام خانوادگی مدیر

نام و نام خانوادگی مربی

1

هوشمند فرهنگیان

مهوش سالی چگنی

سکینه کریمی

2

صدیقه کبری

محبوبه صفری

مهری آزادی چگنی

3

هفت تیر ازنا

مریم صفا جمعه

فاطمه کاظمی

3

نرگس

نسرین بیرانوند

شهره رضایی

/ 0 نظر / 42 بازدید