ارزشیابی برنامه های حرکات زمینی در ژیمناستیک

برنامه حرکات زمینی در یک کادر ١٢×١٢ متر انجام میشود
طول مدت اجرای مسابقات حرکات زمینی برای آقایان حداکثر۷۰ ثانیه و بانوان ۹۰ ثانیه میباشد
حرکات زمینی باید کاملاً موزون بوده و به صورت متناوب در برنامه جایگزین شده باشند. برنامه باید شامل قسمتهایی چون حرکات ریتمیک، تعادلی نگهداشتن،  قدرتی، جهش و سالتویی باشد. شرکت کننده باید از تمام سطح تشک در جهات مختلف به روش زیز استفاده نماید

گروه های حرکتی زمینی شامل:

۱-حرکات غیر آکروباتی (تعادلی و چرخشی)

۲-حرکات آکروباتیک رو به جلو

۳-حرکات آکروباتیک رو به عقب

۴-حرکات آکروباتیک روبه پهلو

۵-فرودآخربا کف پا وپاهای جفت

موارد زیر نمونه هایی از جرائم که ممکن است از یک ژیمناست در هنگام اجرای برنامه حرکات زمینی کسر نمایند

١- اگر ژیمناست قبل از حرکات آکرباتیکی بیش از ٣ قدم بردارد یا بعد از انجام حرکت قدم اضافی بردارد کسر امتیاز از ١/٠ تا ۵/٠ امتیاز خواهد بود
٢- اگر مدت زمان برنامه بیشتر از زمان مقرر باشد از ۱/٠ تا ۳/٠ امتیاز کسر میگردد
٣- نگهداری بدن بیرون از کادر زمینی با یک یا دو دست و پاها امتیاز کسر میگردد

منبع (FIG)

/ 0 نظر / 201 بازدید